Bài này tổng hợp các bài tập vòng lặp trong C giúp bạn làm quen cú pháp và cách sử dụng của các vòng lặp C cơ bản: vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do-while và vòng lặp lồng nhau.

Bạn đang xem: Bài tập vòng lặp while trong c

Bài tập C: in các số từ 1-10 theo thứ tự tăng dần

Đây là một bài tập đơn giản giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp for trong C.

Dưới đây là chương trình C để in các số 1-10 theo thứ tự tăng dần.

#include int main() { int i, start, end; start = 1; end = 10; printf(“In cac so theo thu tu tang dan:
“); for(i = start; i Kết quả:

Đang xem: Bài tập c++ về vòng lặp

*

Bài tập C: In các số từ 1-10 theo thứ tự giảm dần

Yêu cầu là in các số từ 1 tới 10 theo thứ tự giảm dần. Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for trong C.

Dưới đây là chương trình C để in các số 1-10 theo thứ tự giảm dần.

#include int main() { int i, start, end; start = 1; end = 10; printf(“In cac so theo thu tu giam dan:
“); for(i = end; i >= start; i–) printf(“%2d
“, i); return 0;} Kết quả:

*

Bài tập C: in bảng số từ 1 đến 100

In một bảng số thỏa mãn điều kiện:

Bảng số gồm 10 hàng và 10 cột Các giá trị trong cột là liên tiếp nhau Các giá trị trong hàng hơn kém nhau 10

Với bài tập C này, chúng ta sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp bên ngoài sẽ điều khiển các hàng và vòng lặp bên trong điều khiển các cột.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C trên:

Kết quả:

*

Xem thêm:

Bài tập C: in bảng nhân

In một bảng nhân của một số bất kỳ với các số từ 1 tới 10 và hiển thị kết quả.

Với bài tập C này, chúng ta chỉ sử dụng một vòng lặp và tăng dần giá trị của số nhân lên.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C trên:

Kết quả:

*

Bài tập C: in bảng cửu chương rút gọn

Bảng cửu chương rút gọn là bảng có hàng là kết quả của phép nhân một số với các giá trị từ 1 tới 10. Chúng ta sẽ in 9 hàng tương ứng với các số từ 2 tới 10.

Với bài tập này, chúng ta sẽ sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng và vòng lặp bên trong điều khiển số cột của bảng.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C trên:

#include int main() { int i, j, count; int start, end; start = 2, end = 10; printf(“In bang cuu chuong rut gon:
“); for(i = start; i Kết quả:

*

Bài tập C: in các số chẵn trong dãy từ 1-10

Yêu cầu là in các số chẵn trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C.

Với bài tập C này, ngoài sử dụng vòng lặp, chúng ta cần kết hợp thêm một lệnh để kiểm tra điều kiện xem số đó là số chẵn hay lẻ, nếu là số chẵn thì in còn nếu là số lẻ thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF và toán tử % (để lấy phần dư) trong C.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C trên:

Kết quả:

Xem thêm:

Bài tập C: in các số lẻ trong dãy từ 1-10

Yêu cầu là in các số lẻ trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C.

Với bài tập C này, ngoài sử dụng vòng lặp, chúng ta cần kết hợp thêm một lệnh để kiểm tra điều kiện xem số đó là số chẵn hay lẻ, nếu là số lẻ thì in còn nếu là số chẵn thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF và toán tử % (để lấy phần dư) trong C.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C trên:

Kết quả:
Recent Updates Phím tắt hay dùng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP trong ExcelĐối tượng đồ họa trong ExcelSử dụng macro trong ExcelSử dụng Templates trong ExcelSử dụng chủ đề (theme) trong ExcelSử dụng Style trong ExcelXác thực dữ liệu (Data Validation) trong ExcelSử dụng phạm vi (Range) trong Excel

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL

Hệ thống bài học trên thamsannhapkhau.com bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ thống thamsannhapkhau.com được tham khảo và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *