Nhằm cung ứng tài liệu cho chúng ta ôn luyện phần dạng bài xích tập phát âm với trọng âm. Thích tiếng Anh share “40 bài xích tập phát âm cùng trọng âm tiếng Anh” tất cả đáp án cho và giải thích cụ thể cho từng câu, gồm nhắc lại kiến thức gặp gỡ ở mỗi câu hỏi, tài liệu khiến cho bạn củng cố kỹ năng và kiến thức và khả năng làm dạng bài bác ngữ âm giờ Anh giỏi hơn.

Bạn đang xem: Bài tập chọn từ có cách phát âm khác

Tài liệu cùng chuyên đề

Exercise 1
1.A. RoughB. SumC. UtterD. Union
2.A. NoonB. ToolC. BloodD. Spoon
3.A. ChemistB. ChickenC. ChurchD. Century
4.A. ThoughtB. ToughC. TaughtD. Bought
5.A. PleasureB. HeatC. MeatD. Feed
6.A. ChalkB. ChampagneC. MachineD. Ship
7.A. KnitB. HideC. TideD. Fly
8.A. PutB. CouldC. PushD. Moon
9.A. HowB. TownC. PowerD. Slow
10.A. TalkedB. NakedC. AskedD. Liked
Exercise 2
1.A. HearB. ClearC. BearD. Ear
2.A. HeatB. GreatC. BeatD. Break
3.A. BloodB. PoolC. FoodD. Tool
4.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
5.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
6.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Fainted
7.A. CourseB. CourtC. PourD. Courage
8.A. WorkedB. StoppedC. ForcedD. Wanted
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.

Xem thêm: Cách Đăng Ký 3G Mobifone Cho Sinh Viên, Học Sinh Giá Ưu Đãi, Đăng Ký 3G Sinh Viên Mobifone

A. SunB. SureC. SuccessD. Sort
Exercise 3
1.A. MonthB. MuchC. ComeD. Home
2.A. WoodB. FoodC. LookD. Foot
3.A. PostB. ThoughC. HowD. Clothes
4.A. BeardB. BirdC. LearnD. Turn
5.A. FalseB. LaughC. GlassD. After
6.A. CampB. LampC. CupboardD. Apart
7.A. GeneticsB. GenerateC. KennelD. Gentle
8.A. CleanseB. PleaseC. TreatD. Retreat
9.A. MechanicB. MachineryC. ChemistD. Cholera
10.A. ThankB. BandC. ComplainD. Insert
Exercise 4
1.A. GrammarB. DamageC. MammalD. Drama
2.A. BothB. TenthC. MythD. With
3.A. GateB. GemC. GazeD. Gaudy
4.A. ThusB. ThumbC. SympathyD. Then
5.A. LaysB. SaysC. StaysD. Plays
6.A. ScholarshipB. ChaosC. CherishD. Chorus
7.A. SignB. MinorC. RivalD. Trivial
8.A. MessageB. PrivilegeC. CollegeD. Collage
9.A. BeardB. RehearseC. HearsayD.endearment
10.A. DynamicB. TypicalC. CynicismD. Hypocrite

EX 1