MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG AN -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc -------

Số: 698/2007/QĐ-BCA(C11)

Hà Nội, ngày thứ nhất tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG trong ĐĂNG KÝ, QUẢNLÝ CƯ TRÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Bản khai nhân khẩu 2007

Ban hành 15 biểu mẫu mã để sử dụng trong đăng ký, cai quản cưtrú, gồm:

1. Phiên bản khai nhân khẩu (ký hiệuHK01).

2. Phiếu báo biến hóa hộ khẩu,nhân khẩu (ký hiệu HK02).

3. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhânkhẩu (ký hiệu HK03).

4. Phiếu thông tin biến hóa về hộkhẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK04).

5. Phiếu khai báo tạm bợ vắng (kýhiệu HK05).

6. Phiếu theo dõi làm hồ sơ hộ khẩu(ký hiệu HK06).

7. Giấy chuyển hộ khẩu (ký hiệuHK07).

8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu HK08).

9. Sổ tạm thời trú (ký hiệu HK09).

10. Sổ theo dõi giải quyết và xử lý hộ khẩu(ký hiệu HK10).

11. Sổ đk thường trú (ký hiệuHK11).

12. Sổ đk tạm trú (ký hiệuHK12).

13. Sổ tiếp nhận lưu trú (ký hiệuHK13).

14. Túi hồ sơ hộ khẩu (ký hiệuHK14).

15. Những thống kê hộ khẩu, nhân khẩu(ký hiệu HK15).

Điều 2.Nội dung, hình thức, quy cách những biểu mẫu triển khai thốngnhất theo mẫu vì Hội đồng chuẩn hoá Tổng viên Cảnh sát ý kiến đề nghị phê chu đáo (có phụlục kèm).

Điều 4.Tổng viên trưởng Tổng cục Cảnh sát phụ trách hướngdẫn sử dụng, lập chiến lược in, kiểm tra, đôn đố việc thực hiện, bảo vệ việc thựchiện thống tốt nhất trên toàn quốc.

Điều 5.Các Tổng viên trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực trực thuộc Bộtrưởng, giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu tráchnhiệm thi hành ra quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG TRUNG TƯỚNG è cổ Đại Quang

MẪU HK01

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc-------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho tất cả những người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên khai sinh: (<1>) ......................................................................... 2. Giới tính:…………..

3. Chúng ta và tên thường gọi khác (nếu có): ....................................................................................................

4. Sinh ngày …....... /…...... / ............. 5. Khu vực sinh: .......................................................................

6. Quê quán: (2) .............................................................................................................................

7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .......................................

10. Nơi thường trú: .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

11. Chổ ở hiện tại nay: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

12. Trình độ học vấn: (3)13. Trình độ chuyên môn: (4) ...................................................................

14. Biết tiếng dân tộc ít người: ……………….. 15. Biết nước ngoài ngữ: .............................................

16. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay: .......................................................................

17. Từ đủ 14 tuổi trở lên tới nay sinh hoạt đâu, làm gì:..........................................................................

TỪ THÁNG, NĂM ĐẾN THÁNG, NĂM

CHỖ Ở (Ghi rõ số nhà, con đường phố; xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Ví như ở nước ngoài thì đứng tên nước)

NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC

18. Chi phí án:

BỊ BẮT NGÀY

TỘI DANH, ÁN PHẠT

19. Quan hệ tình dục gia đình: (Bố, mẹ;anh, chị, em ruột; vợ/ chồng, con) (5<2>)

TT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

Quan hệ

Nghề nghiệp

CHỔ Ở HIỆN ni (6<3>)

Nam

Nữ

................, ngày ....... Tháng ....... Năm ........... NGƯỜI KHAI HOẶC VIẾT HỘ (Cam đoan; ký, ghi rõ họ tên)

MẪU HK02

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày thứ nhất tháng 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc-------

PHIẾU BÁO ráng ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:

……………………………………………………….. …………………………………………………………

Họ với tên người báo: (*)..................................................................................................

Chỗ ở hiện nay nay:..............................................................................................................

……………………………………………………….. Điện thoại:........................................

Quan hệ với chủ hộ: (*).....................................................................................................

Họ cùng tên công ty hộ:………………………………….. Sổ hộ khẩu số: .................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................

…………………………………………………………. Điện thoại:......................................

NỘIDUNG rứa ĐỔI:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Xem thêm: Top 20 Trò Chơi Khởi Động Bằng Cử Chỉ, Chơi Tại Chỗ Cho Học Sinh Tiểu Học

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........., ngày ...... Mon ..... Năm .......... Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (Ghi rõ nội dung, cam kết và ghi rõ họ tên)

..........., ngày ...... Mon ..... Năm .......... NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

MẪU HK05

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày thứ nhất tháng 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc-------

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG(Phần lưu tại Công an xã/ phường/ thị trấn)

Số:......./TV(Liên 1)

1. Họ và tên: (1).....................................................................2. Giới tính: …………………….

3. Sinh ngày …... / …... /…...... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ………………. 5. Điện thoại...............

6. Nơi cư trú: (2).................................................................................................................

7. Tạm thời vắng từ thời điểm ngày ......………./......………/ …........... Đến ngày ......……./ ....………. / .......

8. Nguyên nhân tạm vắng tanh và khu vực đến: (3)..........................................................................................

.........................................................................................................................................

…............, ngày ....… mon ….... Năm …...... TRƯỞNG CÔNG AN: (4) (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

…............, ngày ....… mon ….... Năm …...... NGƯỜI KHAI BÁO (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Viết chữ inhoa đầy đủ dấu. (2) hay trú/ nhất thời trú. (3) Ghi rõ số nhà,đường phố; tổ, xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ thành phố.(4) Xã/ phường/ thị trấn.

MẪU HK06

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày thứ nhất tháng 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc-------

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG(Phần cấp cho người tạm vắng)

Số:......./TV(Liên 2)

1. Họ và tên: (1).....................................................................2. Giới tính: …………………….

3. Sinh ngày …... / …... /…...... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ………………. 5. Điện thoại...............

6. Khu vực cư trú: (2).................................................................................................................

7. Tạm vắng từ ngày ......………./ ......………/…........... Đến ngày ......……./ ....………. / .......

8. Vì sao tạm vắng vẻ và khu vực đến: (3)..........................................................................................

.........................................................................................................................................

…............, ngày ....… mon ….... Năm …...... TRƯỞNG CÔNG AN: (4) (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

…............, ngày ....… tháng ….... Năm …...... NGƯỜI KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Viết chữ inhoa đủ dấu. (2) hay trú/ tạm trú. (3) Ghi rõ số nhà,đường phố; tổ, xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ thành phố.(4) Xã/ phường/ thị trấn.

MẪU HK07

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc-------

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Số:...../GCHK

1. Họ và tên: ..................................................................................2. Giới tính: …………….

3. Họ và tên thường gọi khác (nếu có):............................................................................................

4. Sinh ngày …...... / …...... /…........... 5. Khu vực sinh:............................................................

6. Quê quán:.....................................................................................................................

7. Dân tộc: ………….. 8. Tôn giáo:……………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .................................

10. địa điểm thường trú:............................................................................................................

.........................................................................................................................................

11. Nơi chuyển đến:...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

12. Nguyên nhân chuyển:..............................................................................................................

13. Họ và tên nhà hộ:…………………………… 14. Sổ hộ khẩu số: ........................................

15. Tình dục với công ty hộ:.....................................................................................................