Microsoft Excel là một trong công cụ đo lường rất cần thiết đối với đầy đủ người thao tác làm việc trong văn phòng. Hiện tại tại, thì Microsoft quá những phiên phiên bản 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 đã có tương đối nhiều hàm bí quyết giúp cho quá trình tính toán trở đề xuất nhẹ nhàng và thuận tiện hơn khi nào hết.

Bạn đang xem: Các hàm nâng cao trong excel 2010


Sự phong phú về hàm và công thức là một trong những lợi tuy nhiên cũng là 1 trong những nhược điểm vì không ai rất có thể nhớ hết 1 dịp mấy trăm hàm đồng thời và biện pháp sử dụng. Cũng chính vì vậy, mình vẫn phân chia các hàm Excel đến từng đối tượng người tiêu dùng khác nhau. Trong nội dung bài viết này mình đang tổng thích hợp 8 hàm cơ bản và 43 hàm nâng cao dành cho các các bạn em kế toán.


*

hàm excel thông dụng dành riêng cho kế toán


*

*

*

*

Hàm Excel nâng cấp dành mang lại kế toán

I. HÀM LOGIC

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC

4. Hàm ABS – đem giá trị tuyệt đối của một vài – Cú pháp: ABS(Number) – Đối số: Number là một trong những giá trị số, một tham chiếu hay là 1 biểu thức. – Ví dụ: =ABS(A5 + 5) 5. Power nguồn – Hàm trả về lũy thừa của một số. – Cú pháp: POWER(Number, Power) – những tham số: Number: Là một số trong những thực mà bạn muốn lấy lũy thừa. – Power: Là số mũ. – lấy ví dụ = POWER(5,2) = 25 6. Hàm product – bạn cũng có thể sử dụng hàm PRODUCT ráng cho toán tử nhân * để tính tích của một dãy. – Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…) – những tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn có nhu cầu nhân. 7. Hàm thủ thuật – Lấy quý hiếm dư của phép chia. – Cú pháp: MOD(Number, pisor) – các đối số: Number: Số bị chia. – pisor: Số chia. 8. Hàm ROUNDUP – làm cho tròn một số. – Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

– các tham số: Number: Là một số thực mà bạn có nhu cầu làm tròn lên. – Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn có nhu cầu làm tròn. – Chú ý: – giả dụ Num_digits > 0 sẽ có tác dụng tròn phần thập phân. – nếu Num_digits = 0 sẽ có tác dụng tròn lên số tự nhiên gần nhất. – trường hợp Num_digits 9. Hàm EVEN – làm tròn lên thành số nguyên chẵn sát nhất. – Cú pháp: EVEN(Number) – tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn. – Chú ý: – trường hợp Number chưa hẳn là đẳng cấp số thì hàm trả về lỗi #VALUE! 10. Hàm ODD – làm cho tròn lên thành số nguyên lẻ ngay sát nhất. – Cú pháp: ODD(Number) – Tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn. 11. Hàm ROUNDDOWN – làm cho tròn xuống một số. – Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits) – các tham số: tương tự như hàm ROUNDUP.


III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ

A. Team hàm tính tổng 12. Hàm SUM – Cộng toàn bộ các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

– Cú pháp: SUM(Number1, Number2…) – những tham số: Number1, Number2… là những số nên tính tổng. 13. Hàm SUMIF – Tính tổng của những ô được chỉ định vì chưng những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào. – Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) – những tham số: Range: Là dãy mà bạn muốn xác định. – Criteria: những tiêu chuẩn chỉnh mà mong muốn tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này hoàn toàn có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi. – Sum_range: Là các ô thực sự yêu cầu tính tổng. – Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,” – Tính tổng của những giá trị vào vùng trường đoản cú B2 mang đến B5 với điều kiện là các giá trị bé dại hơn hoặc bằng 10. B. đội hàm tính quý hiếm trung bình 14. Hàm AVERAGE – Trả về gi trị trung bình của những đối số. – Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2 … là các số bắt buộc tính giá trị trung bình. 15. Hàm SUMPRODUCT – lấy tích của những dãy gửi vào, kế tiếp tính tổng của các tích đó. – Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…) – các tham số: Array1, Array2, Array3… là những dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng những tích. – Chú ý: – các đối số trong những dãy cần cùng chiều. Còn nếu như không hàm vẫn trả về cực hiếm lỗi #VALUE.

C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn số 1 và nhỏ nhất 16. Hàm MAX – Trả về số lớn nhất trong hàng được nhập. – Cú pháp: MAX(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá trị lớn số 1 ở vào đó. 17. Hàm LAGRE – search số to thứ k vào một hàng được nhập. – Cú pháp: LARGE(Array, k) – những tham số: Array: là một trong mảng hoặc một vùng dữ liệu. – k: Là thứ hạng của số bạn có nhu cầu tìm kể từ số lớn nhất trong dãy. 18. Hàm MIN – Trả về số nhỏ nhất trong hàng được nhập vào. – Cú pháp: MIN(Number1, Number2…) – những tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá bán trị nhỏ dại nhất sinh sống trong đó. 19. Hàm SMALL – search số bé dại thứ k vào một hàng được nhập vào. – Cú pháp: SMALL(Array, k) – các tham số: Array: là một trong mảng hoặc một vùng của dữ liệu. – k: Là loại của số mà bạn có nhu cầu tìm kể từ số bé dại nhất vào dãy. D. Nhóm hàm đếm tài liệu 20. Hàm COUNT – Hàm COUNT đếm những ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy. – Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)


– các tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu. 21. Hàm COUNTA – Đếm toàn bộ các ô cất dữ liệu. – Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …) – các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu. 22. Hàm COUNTIF – Hàm COUNTIF đếm các ô cất giá trị số theo một đk cho trước. – Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria) – những tham số: Range: Dãy dữ liệu mà bạn có nhu cầu đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn chỉnh cho các ô được đếm. – Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm toàn bộ các ô trong dãy B3:B11 gồm chứa số lớn hơn 100)

IV. NHÓM HÀM CHUỖI

23. Hàm LEFT – Trích các ký tự bên trái của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars) – các đối số: Text: Chuỗi văn bản. – Num_Chars: Số ký tự hy vọng trích. – Ví dụ: =LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi” 24. Hàm RIGHT – Trích các ký từ bên yêu cầu của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars) – các đối số: giống như hàm LEFT. – Ví dụ: =RIGHT(Tôi thương hiệu là,2) = “là”

25. Hàm MID – Trích những ký tự tự số bắt đầu trong chuỗi được nhập vào. – Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars) – những đối số: Text: chuỗi văn bản. – Start_num: Số sản phẩm tự của cam kết tự bước đầu được trích. – Num_chars: Số ký kết tự bắt buộc trích. 26. Hàm UPPER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa. – Cú pháp: UPPER(Text) 27. Hàm LOWER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường. – Cú pháp: LOWER(Text) 28. Hàm PROPER – Đổi ký từ trên đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa. – Cú pháp: PROPER(Text) – Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A” 29. Hàm TRIM – cắt bỏ những ký từ bỏ trắng sinh hoạt đầu chuỗi cùng cuối chuỗi. – Cú pháp: TRIM(Text)

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG

30. Hàm DATE – Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một loại ngày sệt thù. – Cú pháp: DATE(year,month,day) – các tham số:

– Year: mô tả năm, rất có thể từ 1 mang lại 4 chữ số. Nếu như khách hàng nhập 2 chữ số, theo mang định Excel đã lấy năm bước đầu là: 1900.(Ví dụ) – Month: diễn đạt tháng vào năm. Nếu như month to hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm những tháng cho số mô tả năm. – Day: mô tả ngày trong tháng. Ví như Day to hơn số ngày vào thời điểm tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày đến số miêu tả tháng. Lưu giữ ý: – Excel tàng trữ kiểu ngày như một chuỗi số liên tục, vì chưng vậy có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) mang đến kiểu ngày.(Ví dụ) 31. Hàm DAY – Trả về ngày khớp ứng với chuỗi ngày chuyển vào. Quý hiếm trả về là một số trong những kiểu Integer sống trong khoảng từ 1 đến 31. – Cú pháp: DAY(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là tài liệu kiểu Date, có thể là một hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm hay bí quyết khác. 32. Hàm MONTH – Trả về tháng của chuỗi ngày được tế bào tả. Cực hiếm trả về là một vài ở trong khoảng 1 mang lại 12. – Cú pháp: MONTH(Series_num) – Tham số: – Series_num: là một trong chuỗi ngày, rất có thể là một hàm DATE hoặc công dụng của một hàm hay cách làm khác. 33. Hàm YEAR – Trả về năm tương xứng với chuỗi ngày chuyển vào. Year được trả về là 1 trong những kiểu Integer trong vòng 1900-9999.

Xem thêm: Chức Vụ Cung Ứng Lời Tập 25 Số 3: Những Nhân Tố Sống Còn Vì Sự Khôi Phục Nếp

– Cú pháp: YEAR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: là một trong những dữ liệu hình trạng ngày, rất có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay phương pháp khác 34. Hàm TODAY – Trả về ngày ngay hiện tại của hệ thống. – Cú pháp: TODAY() – Hàm này không có các đối số. 35. Hàm WEEKDAY – Trả về số chỉ sản phẩm công nghệ trong tuần. – Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type) – những đối số: – Serial: một vài hay quý giá kiểu ngày. – Return_type: hướng đẫn kiểu dữ liệu trả về.

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN

36. Hàm TIME – Trả về một chuỗi trình diễn một kiểu thời hạn đặc thù. Quý hiếm trả về là một trong những trong khoảng chừng từ 0 mang đến 0.99999999, mô tả thời gian từ bỏ 0:00:00 mang đến 23:59:59. – Cú pháp: TIME(Hour,Minute,Second) – những tham số: Được tính tựa như ở hàm DATE. – Hour: mô tả giờ, là một số từ 0 đến 32767. – Minute: biểu đạt phút, là một trong những từ 0 đến 32767. – Second: diễn tả giây, là một vài từ 0 cho 32767. 37. Hàm HOUR – Trả về giờ trong ngày của dữ liệu kiểu giờ chuyển vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong vòng từ 0 (12:00A.M) cho 23 (11:00P.M).

– Cú pháp: HOUR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là tài liệu kiểu Time. Thời gian rất có thể được nhập như: – Một chuỗi kí tự phía bên trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”) – một trong những thập phân (ví dụ 0,2145 diễn tả 5:08 AM) – công dụng của một công thức hay như là một hàm khác. 38. Hàm MINUTE – Trả về phút của dữ liệu kiểu Time gửi vào. Giá trị trả về là 1 trong kiểu Integer trong tầm từ 0 mang lại 59. – Cú pháp: MINUTE(Serial_num) – Tham số: Serial_num: tương tự như trong phương pháp HOUR. 39. Hàm SECOND – Trả về giây của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Quý giá trả về là 1 trong những kiểu Integer trong vòng từ 0 đến 59. – Cú pháp: SECOND(Serial_num) – Tham số: Serial_num: giống như như trong phương pháp HOUR. 40. Hàm NOW – Trả về ngày giờ hiện thời của hệ thống. – Cú pháp: NOW() – Hàm này không tồn tại các đối số.

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU

41. Hàm VLOOKUP – tìm thấy một giá trị khác vào một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị vào cột đầu tiên của bảng nhập vào. – Cú pháp:

– VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – những tham số: – Lookup Value: giá bán trị đề nghị đem ra so sánh để tìm kiếm. – Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là tài liệu để so sánh. Vùng tài liệu này phải là tham chiếu tốt đối. – Nếu quý giá Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì những giá trị vào cột dùng làm so sánh đề nghị được sắp xếp tăng dần. – Col idx num: số chỉ cột tài liệu mà bạn có nhu cầu lấy trong phép so sánh. – Range lookup: là một trong những giá trị luận lý để chỉ định và hướng dẫn cho hàm VLOOKUP tìm giá bán trị đúng mực hoặc tìm quý giá gần đúng. + giả dụ Range lookup là TRUE hoặc vứt qua, thì cực hiếm gần đúng được trả về. Chú ý: – Nếu quý giá Lookup value nhỏ dại hơn giá bán trị nhỏ dại nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông tin lỗi #N/A. – Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0) – tra cứu một giá trị bởi giá trị sinh sống ô F11 vào cột máy nhất, với lấy giá trị tương ứng ở cột trang bị 2.

42. Hàm HLOOKUP – search kiếm giống như như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với những giá trị trong bậc nhất tiên của bảng nhập vào. – Cú pháp: HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – những tham số tựa như như hàm VLOOKUP. 43. Hàm INDEX – Trả về một giá chỉ trị hay như là 1 tham chiếu mang lại một cực hiếm trong phạm vi bảng tuyệt vùng dữ liệu. – Cú pháp:

– INDEX(Array,Row_num,Col_num) – những tham số: – Array: là 1 vùng chứa những ô hoặc một mảng bất biến. – trường hợp Array chỉ đựng một hàng cùng một cột, thông số Row_num hoặc Col_num khớp ứng là tùy ý. – nếu Array có khá nhiều hơn một mặt hàng hoặc một cột thì duy nhất Row_num hoặc Col_num được sử dụng. – Row_num: lựa chọn hàng vào Array. Nếu như Row_num được làm lơ thì Col_num là bắt buộc. – Col_num: lựa chọn cột trong Array. Giả dụ Col_num được bỏ qua thì Row_num là bắt buộc.