Khóa học tập .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Blog .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
*
*
*
I wish I were rich (but I’m poor now)If only he was/ were here. ( but he isn’t here) – Ước gì bao gồm anh ấy làm việc đây. (nhưng anh ấy không có ở đây)He wish that he didn’t have to bởi vì homework now. ( but he have khổng lồ do)– Anh ấy cầu rằng hiện nay anh ấy chưa hẳn làm bài tập về nhà. (nhưng anh ấy phải làm)

Lưu ý:

Với hồ hết câu sử dụng để mô tả mong ước ở hiện tại thì bọn họ không nên dùng would mà đề nghị dùng could.

Bạn đang xem: Câu điều ước trong tiếng anh

Ví dụ: I can’t speak French. I wish I could speak French. (Tôi tất yêu nói giờ Pháp. Tôi mong tôi có thể nói tiếng Pháp.)

Trong câu này thì ta yêu cầu cùng “i wish i could” chứ không dùng “i wish i would”

3. Mong ở vượt khứ (Past wish)

Là loại câu ước dùng để diễn tả những mong muốn về một sự việc không tồn tại thật sinh hoạt quá khứ hay biểu đạt sự hối tiếc về một điều gì đấy đã không xảy ra trong thừa khứ.

Khẳng định:

S + wish(es) + S + had + V3/-ed + O.

Phủ định:

S + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed + O.

If only+ S + V ( P2) + O.

S + wish + S + could have + P2 + O.

If only+ S + could have + P2 + O.

Với các loại câu mong này, hễ từ ở mệnh đề sau wish được phân chia ở thì thừa khứ hoàn thành.

Ví dụ:

I wish I hadn’t failed my exam last year. (but I failed my exam last year) – Giá như thời gian trước tôi đã không thi rớt. ( nhưng năm ngoái tôi đang thi rớt )He wishes he had had enough money khổng lồ buy the car. (but he didn’t have enough money lớn buy it) – Anh ấy mong anh ta đã tất cả đủ tiền để sở hữ xe hơi. (nhưng anh ấy đã không có đủ tiền để mua nóIf only I had gone by plane. (I didn’t go by plane) – Giá như tôi sẽ đi bằng máy bay ( tôi đang không đi bằng máy bay)

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng could have + past participle để mô tả mong mong về quá khứ.

Ví dụ: She wishes could have been there. (but she couldn’t be there) – Cô ấy ước xuất hiện ở đó. (nhưng cô ấy không xuất hiện ở đó)

4. Bài tập về kết cấu wish trong giờ đồng hồ Anh

Bài tập 1: phân tách động từ trong ngoặc.I wish we(not have) a thử nghiệm today.I wish these exercises(not be) so difficult.I wish we(live) near the beach.Do you ever wish you(can travel) more?I wish I(be) better at Maths.I wish we(not have to) wear a school uniform.Sometimes I wish I(can fly).I wish we(can go) to Disney World.Bài tập 2: Chọn câu trả lời đúng

1. He likes to lớn swim. He wishes he … near the sea.

Xem thêm: Khi Đàn Chim Trở Về Tập 39, Phần 3 Ngày 18/9, Khi Đàn Chim Trở Về (Trọn Bộ)

A. Lives

B. Lived

C. Had lived

D. Would live

2. It’s cold today. I wish it … warmer.

A. Is

B. Has been

C. Were

D. Had been

3. I wish I … the answer, but I don’t.

A. Know

B. Knew

C. Had known

D. Would know

4. She wishes she … xanh eyes.

A. Has

B. Had

C. Had had

D. Would have

5. She wishes she … a movie star.

A. Is

B. Were

C. Will be

D. Would be

6. I have to lớn work on Sunday. I wish I … have khổng lồ work on Sunday.

A. Don’t

B. Didn’t

C. Won’t

D. Wouldn’t

7. I wish you … borrow my things without permission.

A. Don’t

B. Won’t

C. Shouldn’t

D. Wouldn’t

8. He wishes he … buy a new car.

A. Could

B. Might

C. Should

D. Would

9. She misses him. She wishes he … her a letter.

A. Has sent

B. Will send

C. Would send

D. Would have sent

10. I wish I … help you.

A. Can

B. Could

C. Will

D. Would

Bài tập 3: Đặt câu cùng với ‘wish’I don’t have a car.I can’t play the piano.I’m at work.It’s winter.I’m ill.I don’t have new shoes.I can’t afford to go on holiday.I don’t have time khổng lồ read lots of books.I can’t drive.My máy tính is broken.

Đáp án

Bài 1: didn’t have / weren’t / lived / could travel / were / didn’t have khổng lồ / could fly / could go

Bài 2: B – C – B – B – B – A – D – A – C – B

Bài 3:

I wish that I had a car.I wish that I could play the piano.I wish that I wasn’t at workI wish that it wasn’t winter.I wish that I wasn’t illI wish that I had new shoesI wish that I could afford khổng lồ go on holidayI wish that I had time khổng lồ read lots of booksI wish that I could driveI wish that my máy tính xách tay wasn’t broken

Trên đó là tất cả những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về câu điều ước (Wish/If only) bao gồm lý thuyết và bài tập. Chúc chúng ta thành công!