A. Đồ thị nhì chiều

1. Lệnh vẽ đồ gia dụng thị trong phương diện phẳng

Để vẽ thiết bị thị trong phương diện phẳng, thực hiện lệnh plot

Ví dụ:

x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);plot(x,y),title("Hinh 1")

Bạn đang xem: Lệnh vẽ đồ thị trong matlab

*

*

% Vẽ 2 đồ vật thị thuộc 1 hình, biện pháp 2 x=linspace(0,2*pi,30);W=;plot(x,W), title("Hinh 3")2. Tùy chỉnh cấu hình dạng đường, ký kết hiệu và màu
Color Linestyle Marker Marker
b . v
g : o ^
r -. x
m * p.
y s h
k d
w
Ví dụ:x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);z=cos(x);plot(x,y,"b:p",x,z,"r-",x,y+z,"m+"), title("Plot")xlabel("Bien doc lap")ylabel("Bien phu thuoc")legend("y=sin(x)", "z=cos(x)", "y+z")text(3,1,"Plot 3 charts")axis equal % Tỉ lệ các trục bằng nhaugrid on % Hiển thị lưới
*

% Vẽ các đồ thị bằng nhiều lệnh plot kết vừa lòng lệnh hold onx=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);plot(x,y)z=cos(x);hold onplot(x,z,"m") 3. Điều khiển cửa sổ figureVẽ những đồ thị trên các hình bằng các lệnh figurefigure % hành lang cửa số hình thiết bị 1x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);plot(x,y)figure % cửa sổ hình thứ 2 z=cos(x);hold onplot(x,z,"m") Vẽ nhiều đồ thị nhỏ trên một hình bằng các lệnh subplotx=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); z=cos(x); a=2*sin(x).*cos(x);b=sin(x)./(cos(x)+eps);subplot(2,2,1) % Chia cửa sổ thành 2 x 2 ô, vẽ ô 1 plot(x,y,"b"),axis(<0 2*pi -1 1>) subplot(2,2,2) % Chia hành lang cửa số thành 2 x 2 ô, vẽ ô 2 plot(x,z,"r"),axis(<0 2*pi -1 1>)subplot(2,2,3)plot(x,a,"k"),axis(<0 2*pi -1 1>) subplot(2,2,4) plot(x,b,"g"),axis(<0 2*pi -20 20>)
*

B. Đồ thị bố chiều

1. Đồ thị đườngĐể vẽ vật thị 3 chiều dạng đường, sử dụng lệnh: plot3(x1, y1, z1, S1, x2, y2, z2, S2…)

Ví dụ:

t = 0:pi/50:10*pi; plot3(sin(t),cos(t),t)xlabel("sin(t)"),ylabel("cos(t)"),zlabel("t") axis square; grid on;text(0,0,0,"Origin")

*

Vẽ những đường 3 chiều trên cùng một đồ thịx=linspace(0,3*pi); z1=sin(x); z2=sin(2*x);z3=sin(3*x);y1=zeros(size(x));y3=ones(size(x));y2=y3/2;plot3(x,y1,z1,x,y2,z2,x,y3,z3)xlabel("X-axis"),ylabel("Y-axis"),zlabel("Z-axis") grid on

Xem thêm: Số Phận Đặc Biệt Của Nữ Hoàng Đế Duy Nhất Của Việt Nam Và Cuộc Đời Bi Kịch

Vẽ ma trận các dữ liệu = meshgrid(<-2:0.1:2>); Z = X.*exp(-X.^2-Y.^2); plot3(X,Y,Z)xlabel("X-axis"),ylabel("Y-axis"),zlabel("Z-axis") grid on
2. Đồ thị dạng lướiĐể vẽ vật dụng thị 3d dạng lưới, thực hiện lệnh mesh(X,Y,Z)

Ví dụ:

= meshgrid(-8:.5:8); R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps; Z = sin(R)./R; mesh(X,Y,Z)xlabel("X-axis"),ylabel("Y-axis"),zlabel("Z-axis")% hidden off % Lệnh vẽ lưới trong suốt
3. Đồ thị 3d dạng mặt Để vẽ đồ dùng thị 3 chiều dạng mặt, áp dụng lệnh surf(X,Y,Z)

Ví dụ:

= meshgrid(-8:.5:8); R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps; Z = sin(R)./R; surf(X,Y,Z)
surfc(X,Y,Z) % Đồ thị khía cạnh có các đường mứcsurfl(X,Y,Z) % Đồ thị mặt có hiệu ứng ánh sángsurfnorm(X,Y,Z) % Đồ thị mặt có pháp tuyến
4. Đồ thị mặt đường mứcCác cú pháp vẽ đồ vật thị con đường mức:contour(X,Y,Z,N) %Đồ thị mặt đường mức 2 chiềucontour3(X,Y,Z,N) %Đồ thị mặt đường mức 3 chiềupcolor(X,Y,Z) %Đồ thị gửi cao độ tỉ lệ với màucontourf(X,Y,Z,N) %Đồ thị con đường mức 2 chiều có màu

Ví dụ:

% Đường nút 2 chiều =peaks;contour(X,Y,Z,20)
% Vẽ trang bị thị mặt đường mức bao gồm thêm cao độC = contour(X,Y,Z,20); % tương tự như cho contour3 và contourfclabel(C)
5. Phổ màu đồ gia dụng thịMatlab cung cấp nhiều phổ màu đặc biệt:

Colormap Mô tả
hsv Phổ màu sắc 7 sắc bước đầu và dứt là red color
jet bắt đầu là màu đỏ và hoàn thành là màu xanh da trời dương
hot, cool color nóng và màu rét mướt
summer,autumn,winter,spring màu sắc của tư mùa
white,gray,bone,pink biến thiên trường đoản cú màu kia đến màu trắng
copper màu đồng
Ví dụ:

% lựa chọn 8 đoạn màu mang lại phổ màu sắc hothot(8)=peaks;mesh(x,y,z);colormap(hsv)axis(<-3 3 -3 3 -6 8>)colorbar % hiển thị phổ color
Sử dụng nhiều hơn thế một phổ màumymap=;colormap(mymap)mesh(peaks+8);view(90,0)hold onmesh(peaks-8);colorbar

C. Đồ thị động

Dùng lệnh pause để làm cho chậm tốc độ vẽ của chương trình.Nếu bắt buộc thiết, dùng lệnh hold on nhằm vẽ những đồ thị sau cơ mà vẫn giữ được những đồ thị trước.Cú pháp: pause(n) % n: 0.01 giâyVí dụ:x=linspace(0,2*pi);y=sin(x);for i=1:100 plot(x(i),y(i),"*","markersize",10) pause(0.2)end clear allx=linspace(0,2*pi); y=sin(x); for i=1:100 plot(x(i),y(i), "*","markersize",10) axis(<0 2*pi+.2 -1.2 1.2>) hold on pause(0.2)end